O povinnostech výrobců | Uvádění na trh | Označování | Místa zpětného odběru | Zpracování | Evidence | Informační zabezpečení

Evidence

Jednou z dalších povinností vyplývající ze zákona o odpadech pro výrobce je zpracovat roční zprávu o způsobu plnění povinností v rámci zpětného odběru použitých automobilových baterii nebo akumulátorů za uplynulý kalendářní rok. Tuto zprávu zaslat na Ministerstvo životního prostředí do 31. března v listinné podobě a elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech. Roční zprávu o bateriích a akumulátorech uchovávat nejméně po dobu 5 let a na požádání kontrolních orgánů doložit pravdivost a úplnost údajů v roční zprávě o bateriích a akumulátorech.

Zjednodušená rekapitulace povinností pro výrobce v bodě 5):

  • Zpracovat roční zprávu o plnění povinností zpětného odběru použitých automobilových bateriích nebo akumulátorech
  • Zaslat roční zprávu v listinné a elektronické podobě do 31.3.
  • Archivovat roční zprávu po dobu 5 let