O povinnostech výrobců | Uvádění na trh | Označování | Místa zpětného odběru | Zpracování | Evidence | Informační zabezpečení

Informační zabezpečení

Ze zákona o odpadech je výrobce povinen na vlastní náklady písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru (aktuální seznam míst zpětného odběru obsahující alespoň název místa a jeho adresu). Další povinností je informovat o možných negativních účincích látek používaných v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a lidské zdraví, dále o významu grafického symbolu.

Zjednodušená rekapitulace povinností pro výrobce v bodě 6):

  • Písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů
  • Informovat o možných negativních účincích látek používaných v bateriích nebo akumulátorech na ŽP a lidské zdraví
  • Informovat o významu grafického symbolu