O povinnostech výrobců | Uvádění na trh | Označování | Místa zpětného odběru | Zpracování | Evidence | Informační zabezpečení

Označování

Zákon o odpadech definuje povinnost při označování baterií nebo akumulátorů. Výrobce je povinen tedy zajistit, aby baterie, akumulátory a napájecí sady byly označeny grafickým symbolem pro účely odděleného sběru a zpětného odběru.

Přenosné baterie nebo akumulátory a automobilové baterie nebo akumulátory byly viditelně, čitelně a nesmazatelně opatřeny údaji o své kapacitě.

Baterie, akumulátory a knoflíkové články obsahující více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, více než 0,002 % hmotnostních kadmia nebo více než 0,004 % hmotnostních olova, byly označeny chemickým symbolem pro tento kov.

Grafický symbol musí zabírat nejméně 3% plochy největší strany baterie, akumulátoru nebo napájecí sady, nejvýše však plochu 5x5 cm a v případě válcových článků nejméně 1,5% celkové plochy baterie nebo akumulátoru a nejvýše plochu 5x5 cm.

Baterie a akumulátory nemusí být označeny grafickým symbolem podle odstavců, pokud by byly rozměry tohoto symbolu menší než 0,5 × 0,5 cm; v takovém případě musí být označen grafickým symbolem o rozměrech nejméně 1 × 1 cm jejich prodejní obal.

Obsah těžkého kovu v bateriích, akumulátorech a knoflíkových článcích se označuje chemickým symbolem pro příslušný kov: Hg pro rtuť, Cd pro kadmium nebo Pb pro olovo. Chemický symbol musí být vytištěn pod grafickým symbolem a zabírat plochu odpovídající nejméně jedné čtvrtině plochy grafického symbolu.

Značení musí být provedeno nálepkou nebo trvanlivým potiskem nebo plasticky jako zahloubení nebo výstupek, musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné při běžném používání baterií nebo akumulátorů a barva značení a její kontrast vůči podkladu musí být zvoleny tak, aby značení bylo zřetelné a rozpoznatelné.

Vzor grafického symbolu pro označování baterií a akumulátorů pro účely zpětného odběru a odděleného sběru

 


Zjednodušená rekapitulace povinností pro výrobce v bodě 2):

  • Označovat grafickým symbolem pro účely odděleného sběru a zpětného odběru baterie a akumulátory
  • U automobilových baterií navíc čitelně, nesmazatelně údaje o své kapacitě
  • U vyšších hodnot rtuti, kadmia, olovo označovat chemickými značkami Hg, Cd, Pb
  • Grafický symbol musí zabírat minimálně 3 % plochy (nejvýše však 5x5 cm)
  • V případě grafického symbolu menšího než 0,5x0,5 cm bude grafickým symbolem označen obal o rozměrech 1x1 cm
  • Značení musí být provedeno nálepkou nebo trvanlivým potiskem nebo plasticky jako zahloubení nebo výstupek, musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné při běžném používání baterií nebo akumulátorů a barva značení a její kontrast vůči podkladu musí být zvoleny tak, aby značení bylo zřetelné a rozpoznatelné