O povinnostech výrobců | Uvádění na trh | Označování | Místa zpětného odběru | Zpracování | Evidence | Informační zabezpečení

Místa zpětného odběru

Hlavní povinností vyplývající ze zákona o odpadech je pro výrobce zajistit na vlastní náklady zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů od konečného uživatele, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nové baterie nebo akumulátoru.

Za účelem splnění výše uvedených povinností je výrobce povinen zřídit místa zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části, kde jsou automobilové baterie a akumulátory, které uvádí na trh, prodávány. Ke splnění této povinnosti může výrobce na základě písemné dohody s obcí využít systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí.

Místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů musí být zajištěno takovým způsobem, aby nedošlo k převrhnutí nebo mechanickému poškození nádoby baterie nebo akumulátoru nebo jejímu poškození vlivem působení vysokých teplot.
Použité automobilové baterie nebo akumulátory mohou být skladovány pouze na zastřešené ploše, která má nepropustný povrch, který je odolný vůči působení elektrolytu a zamezuje jeho úniku do okolí, nebo v  uzavřené sběrné nádobě, ze které nemůže elektrolyt uniknout.

Místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů musí být viditelně označeno.

Vzor označení místa zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů

Zjednodušená rekapitulace povinností pro výrobce v bodě 3):

  • Zajistit na vlastní náklady zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů od konečného uživatele
  • Zřídit místa zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části, kde jsou automobilové baterie a akumulátory, které uvádí na trh, prodávány
  • Místa zpětného odběru zabezpečit a použité automobilové baterie skladovat dle příslušných právních předpisů
  • Označit místa zpětného odběru automobilových baterií nebo akumulátorů