O povinnostech výrobců | Uvádění na trh | Označování | Místa zpětného odběru | Zpracování | Evidence | Informační zabezpečení

Uvádění na trh

Dle zákona o odpadech je zakázáno na trh nebo do oběhu uvádět baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zabudované do elektrozařízení nebo do jiných výrobků, s výjimkou knoflíkových článků s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % hmotnostní. Dále je zakázáno uvádět na trh nebo do oběhu přenosné baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hmotnostních kadmia, včetně baterií a akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo do jiných výrobků.

Výjimkou výše uvedeného zákazu jsou pouze přenosné baterie nebo akumulátory určené pro použití v nouzových nebo poplašných systémech, včetně nouzového osvětlení, zdravotnických přístrojů, bezšňůrových elektrických nástrojích.

U výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, které vyžadují zabudování baterií nebo akumulátorů, se vztahuje povinnost navrhovat tyto výrobky tak, aby z nich bylo možné použité nebo odpadní baterie nebo akumulátory snadno a bezpečně vyjmout. K elektrozařízením nebo jiným výrobkům, v nichž jsou zabudovány baterie nebo akumulátory, je výrobce povinen připojit návod, jak lze baterie nebo akumulátory bezpečně vyjmout včetně informace o typu zabudovaných baterií nebo akumulátorů. Výrobce, distributor a poslední prodejce jsou povinni zajistit, aby byl tento návod předán společně s výrobkem.

Výjimka výše uvedených povinností je pro výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, pro které je z důvodu bezpečnosti, výkonu, léčebných důvodů nebo z důvodu uchování údajů nezbytných zabezpečit nepřetržitou dodávku elektrického proudu vyžadující stálé spojení mezi elektrozařízením nebo jiným výrobkem a baterií nebo akumulátorem.

Zjednodušená rekapitulace povinností pro výrobce v bodě 1):

Uvádět na trh baterie nebo akumulátory s menším obsahem než 0,0005 % hmotnostních rtuti

Uvádět na trh baterie nebo akumulátory s menším obsahem než 0,002 % hmotnostních kadmia

U elektrozařízení se zabudovanou baterií, akumulátorem navrhovat tyto výrobky tak, aby zabudované baterie, akumulátory byly snadno a bezpečně vyjmutelné

U elektrozařízení se zabudovanou baterií, akumulátorem předávat s výrobkem návod