Místa zpětného odběru | Automobilová baterie | Životní cyklus automobilové baterie | Negativní vliv na ŽP | Odkazy

Životní cyklus automobilové baterie

Životní cyklus automobilové baterie
V současné době se již vyrábají autobaterie, které neobsahují žádné olovo nebo toxické látky ve smyslu směrnice 2002/95/EC ROHS. Dle této směrnice se při výrobě zakazuje použití kadmia, rtuti, olova, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů.

Vývoj
- Tato fáze je velmi důležitou v samotném životním cyklu každého produktu, protože aplikuje stále nové poznatky z vědy a výzkumu do praxe a tím se vývíjí produkty, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Suroviny pro výrobu automobilové baterie
- Téměr 75 % ze světové produkce olova je použito při výrobě akumulátorů.
- Hlavním dopadem na životní prostředí z těžby rud je narušování ekosystémů a znečišťování ovzduší a vod, případně půd.

Výroba automobilové baterie
- Výroba je spojena s produkcí emisí do ovzduší a vody a také s produkcí odpadů.
- V ČR jsou také firmy, které vyrábějí automobilové baterie.
- Olovo se v automobilových bateriích používá kvůli schopnosti dodat najednou velký proud při startování vozidla bez poškození.

Dovoz autobaterií
- Tuto fázi uvažujeme v případě dovážených automobilových baterií ze zahraničí.
- Přeprava automobilových baterií ze zahraničí je spojena zejména s produkcí emisí do ovzduší.

Prodej autobaterií
- V roce 2006 bylo na trh dodáno 18 178 t olověnných akumulátorů.
- Prodej autobaterií v ČR stoupá se zvyšujícím se počtem motorových vozidel.

Spotřeba automobilových baterií
- Průměrná životnost automobilových baterií se pohybuje mezi 4 – 6 lety v závislosti od údržby a způsobu používání.
- Spotřebitelé by měli po opotřebovaní automobilových baterií odpovědně rozhodnout o jejím dalším osudu.

Sběr opotřebovaných automobilových baterií
- Spotřebitelé by měli opotřebované automobilové baterie bezplatně odevdat na místech zpětného odběru (zákon o odpadech).
- Sběr opotřebovaných automobilových baterií zabezpečují v ČR prodejci nových automobilových baterií nebo firmy zabývající se sběrem a recyklací.
- V současné době v ČR není účinnost sběru opotřebovaných automobilových baterií dostatečná.
- V roce 2006 prostřednictvím zpětného odběru bylo v ČR odebráno 7 295 t olověnných baterií a akumulátorů.

Recyklace automobilových baterií
- Opotřebované automobilové baterie jsou pro vysoký obsah olova nebezpečným odpadem, proto je nutné je ekologicky odstraňovat.
- Olověné akumulátorové baterie jsou základní surovinou pro výrobu olova a slitin olova.
- V roce 2006 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. vykoupila od českých dodavatelů celkem 21 428 t olověnných baterií a akumulátorů.
- Za rok 2006 bylo v ČR recyklováno celkem 88 % olověných baterií a akumulátorů uvedených na trh.