22.10.2019 Návrhy zákonů nakonec prošly Legislativní radou vlády. Po několika víceméně technických úpravách v návrzích zákonů se otevřela cesta k jejich dalšímu projednávání. Legislativní rada vlády po prvním projednání poslala návrhy odpadových zákonů v přepracování. Na svém jednání 16. října pak upravené zákony schválila. Jde o návrh zákona o obalech (změna zákona č. 477/2001 Sb.), návrh zákona o odpadech, návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a návrh změnového zákona (zdroj: www.odpady-online.cz).

9.10.2019 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.- Zvýšení výkupních cen autobaterií a Pb odpadů (Zpětný odběr - autobaterie - výkup materiálu 19.500 Kč/tunu)

23.9.2019 Návrhy zákonů neprošly LRV. Na svém jednání minulý čtvrtek neschválila Legislativní rada vlády návrhy odpadových zákonů, ale vrátila je Ministerstvu životního prostředí zpět k přepracování.

30.12.2018 30.12.2018 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

23.11.2018 Zpracovatelé baterií a akumulátorů mají povinnost vypočítat recyklační účinnost procesů recyklace a zasílat dané údaje Ministerstvu. Tato povinnost vyplývá z přímo použitelného předpisu EU – NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 493/2012 ze dne 11. června 2012. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. měly recyklační účinnost v roce 2017 u olověných bat. a aku. 80,4%.

11.8.2018 Vybité baterie, které lidé v ČR odevzdají ke zpětnému odběru, se daří recyklovat v průměru z 65 procent. Největší část (57 procent) se jich zpracuje přímo v Česku, více než třetina míří do Polska a malá část se recykluje v Německu a Španělsku. Problém je se skladováním a zpracováním lithiových baterií, naopak ty, které obsahují nebezpečné olovo, se recyklují snadno. V rozhovoru s ČTK to řekl jednatel společnosti ECOBAT Petr Kratochvíl. (Zdroj: ČTK)

20.03.2018 Snížení výkupních cen autobaterií a Pb odpadů od 20.03.2018 – Cenové a dodací podmínky pro zpětný odběr autobaterií a výkup odpadů s obsahem olova 2018. Výkupní cena 20.500,- Kč/tunu olověných baterií. (ZDROJ: www.kovopb.cz)

30.12.2017 30.12.2017 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů..Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

29.12.2016 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů..Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

20.09.2016 Seznam výrobců baterií a akumulátorů podle § 31e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a výrobců baterií a akumulátorů, kteří mají uzavřenu smlouvu o společném plnění podle § 31k odst. 1 písm. c).¨- více na: http://iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf

12.09.2016 Zvýšení výkupních cen autobaterií a Pb odpadů od 12.09.2016 - 18.000,- Kč/tun, více na http://kovopb.cz/userdata/pages/19/cdp__akt.pdf.

25.05.2016 Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti baterií a akumulátorů a odpadních baterií a akumulátorů za rok 2014 - odkaz: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ukazatele_odpadoveho_hospodarstvi_baterie_akumulatory/$FILE/OODP-vyhodnoceni_2014_baterie_a_akumulatory-20160418.pdf, ZDROJ: MŽP ČR

13.04.2016 Snížení výkupních cen autobaterií a Pb odpadů - Zpětný odběr -autobaterie 16.500,- Kč/t materiálu s platností od 13/4/2016. Zdroj: www.kovopb.cz

15.03.2016 Povinnost podat roční zprávu o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů, § 5 vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3 (název formuláře: F_ODPRZ_BAT) prostřednictvím ISPOPu máte do 31/3/2016 za rok 2015. Pokyny pro úspěšné podání hlášení - 1. Registrace - 2.Podání hlášení - 3.Autorizace hlášení - 4.Podání doplněného (opravného) hlášení. Nevíte si rady, potřebujete pomoc? Neváhejte nás oslovit na tel. (+420) 608 177 770.

15.02.2016 Zvýšení výkupních cen autobaterií a Pb odpadů od 15.02.2016 – Cenové a dodací podmínky pro zpětný odběr autobaterií a výkup odpadů s obsahem olova 2016 Kovohutě Příbram - http://www.kovopb.cz/divize-recyk…/cenove-a-dodaci-podminky/

16.12.2015 Vážení obchodní partneři, děkujeme za projevenou důvěru v naše služby, vzájemnou spolupráci a Vaši přízeň. Do nového roku nám dovolte popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů..Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

14.11.2015 V roce 2013 bylo v rámci zpětného odběru v ČR odebráno 20.100,7 tun automobilových baterií a akumulátorů, 1114,3 tun přenosných baterií a akumulátorů, 1568,6 tun průmyslových baterií a akumulátorů (poslední dostupná data ve zpětném odběru, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, CENIA).

14.9.2015 Dne 10. 9. 2015 vyšla ve sbírce odpadová euronovela č. 223/2015 Sb. Technická odpadová novela, tedy zákon č. 223/2015 Sb., uvádí do souladu evropskou a českou legislativu v oblasti odpadů. Kromě nápravy transpozice a přenosu nových předpisů EU jako např. novely směrnice o bateriích a akumulátorech, nařízení o pravidlech pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů, nařízení o recyklaci lodí, novely nařízení o přepravě odpadů nebo nařízením upravujícím směrnici o odpadech ve vymezení nebezpečných vlastností odpadů, zavádí i další zásadní úpravy. Formou pozměňovacího návrhu do zákona prošla i zcela nová úprava zavádějící kolektivní systémy pro zpětný odběr pneumatik. Navrhovaná úprava má zejména rozšířit počet sběrných míst pneumatik po celé ČR a pomoci tak k naplnění povinnosti 35% zpětného odběru pneumatik, kterou zákon o odpadech stanovuje od roku 2014. Tzv. euronovela zpřesňuje i definici bezhotovostní platby za kovový odpad. Tou bude nově výhradně převod z účtu na účet nebo poštovní poukázka.

31.08.2015 Dne 28. srpna 2015 v částce 87 Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 212 ze dne 31. července 2015, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2015 Spuštěna veřejná konzultace k oběhovému hospodářství. Dne 28. 5. 2015 spustila Evropská komise veřejnou konzultaci k oběhovému hospodářství. Nová strategie by měla dle EK transformovat Evropu na ekonomiku s větší konkurenceschopností a vyšší efektivitou využití zdrojů. Strategie by měla pokrývat více sektorů napříč celým životním cyklem výrobků. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Evropské Komise: http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm Možnost zaslání připomínek ze strany široké veřejnosti včetně podnikatelského sektoru je do 20. 8. 2015.

5.06.2015 Dne 19. 5. 2015 se uskutečnil 5. ročník mezinárodní konference Zpětný odběr. Primární téma konference bylo spjato s desetiletím zpětného odběru elektrozařízení a kolektivních systémů v České republice s tématem bilancování zpětného odběru elektrozařízení v ČR a hodnocení nastavených pravidel, viděno zástupci systémů, výrobců, státní správy, kontrolních orgánů, neziskových spolupracujících organizací, ale i zvnějšku prostřednictvím mezinárodních účastníků ze strany asociací, systémů i akademické sféry. Zpětný odběr lze považovat po uplynulé dekádě za etablovaný institut, který prošel svým vývojem a očekává řadu výzev. Mezi témata panelové diskuse patřily zejména partnerství s obcemi, otázky výkupu elektroodpadů ze strany třetích subjektů, možnosti implementace koordinačních center a hodnocení smyslu opětovného použití v národních podmínkách.

19.05.2015 Dne 13. 5. 2015 schválila vláda věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností.

19.05.2015 Novela vyhlášky k bateriím - do připomínkového řízení putoval návrh novely vyhlášky č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech. Jedním z cílů je přizpůsobit formuláře roční zprávy požadavkům na rozsah ohlašovací povinnosti ČR vůči EU aj.

06.04.2015 Slovenský Parlament schválil nový zákon o odpadech. Cílem nového zákona je přiblížit Slovensko k směrnicím a standardům Evropské unie. Na přípravě nového zákona se podíleli nejvýznamnější subjekty odpadového hospodářství, sdružení, průmyslové svazy, samospráva, aj. Zákon o odpadech zavádí např. tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce a dovozce za výrobek až po jeho zpracování, dále pak zrušení Recyklačního fondu a mnoho dalších změn. Zákon po podpisu prezidenta SR nabyde účinnosti od 1/1/2016.

31.03.2015 V roce 2014 se prostřednictvím Solidárního systému podařilo sebrat 2841,147 tun použitých automobilových baterií, z čehož se materiálově využilo 1852,428 tun. Samotná účinnost procesu materiálového využití pak byla 65,2%. Za účelem splnění požadavků na zpětný odběr použitých automobilových baterií nebo akumulátorů v souladu s § 31h zákona o odpadech vytvořili členové solidárního systému i za přispění společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. síť míst zpětného odběru automobilových baterií nebo akumulátorů, která k 31.3.2015 eviduje 205 míst.

27.02.2015 Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. - cenové a dodací podmínky pro zpětný odběr autobaterií - výkup autobaterií za cenu 17.500,- Kč/tunu (ceník platný od 07.01.2015). Minimální svoz 500 kg. Zdroj: www.kovopb.cz.

23.02.2015 Dne 23. února 2015 je na programu schůze vlády České republiky mj. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tzv. „infringementovou novelu“ zákona o odpadech, která převážně řeší výtky Evropské komise v oblasti nesprávné transpozic vybraných evropských směrnic. Pokud jde o oblast zpětného odběru, obsahuje novela zákona zásadní změnu týkající se vyjmutí olejů z okruhu komodit pokrytých rozšířenou odpovědností výrobce. Účinnost zákona (majority ustanovení) od 1. března 2015 je nereálná, lze očekávat posun termínu nejpozději během následného projednávání v Parlamentu České republiky.

9.02.2015 Ve dnech 6. února a 9. února 2015 byly vládě předloženy věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností a věcný záměr zákona o odpadech. Hlavní rozpory z hlediska věcného záměru zákona o odpadech, které se nepodařilo vyřešit během mezirezortního připomínkového řízení, jsou v oblasti zákazu mobilních zařízení ke sběru odpadů (MPO), oblasti statistiky (ČSÚ) a u zákazu výkupu kovů od fyzických osob (SMO ČR). Návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností je do vlády předkládán bez rozporu s obligatorními připomínkovými místy (Pozn.: předpoklad nabytí účinnosti zákonů v březnu 2016).

18.02.2015 Na 18. února 2015 připadá mezinárodní den baterií. Proč se jedná právě o 18. února není zcela známo, pravděpodobně jedním z důvodů je to, že se dne 18. února 1745 narodil Alessandro Guiseppe Antonio Anastasio Volta, italský fyzik, který je považován historicky za prvního člověka v novodobé historii (pokud pomineme potenciální nálezy ze starověké Mezopotámie na území dnešního Iráku), který sestrojil v roce 1789 primární článek. Vyvrátil přitom hypotézu Luigi Galvaniho, který fyziologický jev při týkající se pohybů svalů mrtvé žáby při dotyku skalpelem připisoval „živočišné elektřině“, a definitivně identifikoval příčiny sledovaného jevu v rámci chemické reakce dvou kovů. V současnosti na daném základu fungují veškerá mobilní zařízení užívaná v domácnostech a neobejde se bez něj žádné motorové vozidlo, ať už jde o knoflíkový článek v dálkovém ovládání centrálního zamykání, klasickou startovací baterii nebo velkou baterii pro pohon hybridních vozidel.

9.02.2015 Ve dnech 6. února a 9. února 2015 byly vládě předloženy věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností a věcný záměr zákona o odpadech. Hlavní rozpory z hlediska věcného záměru zákona o odpadech, které se nepodařilo vyřešit během mezirezortního připomínkového řízení, jsou v oblasti zákazu mobilních zařízení ke sběru odpadů (MPO), oblasti statistiky (ČSÚ) a u zákazu výkupu kovů od fyzických osob (SMO ČR). Návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností je do vlády předkládán bez rozporu s obligatorními připomínkovými místy (Pozn.: předpoklad nabytí účinnosti zákonů v březnu 2016).

30.01.2015 Ministerstvo životního prostředí uvolní 40 milionů na podporu ekologického zpracování autovraků. O finanční příspěvek mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci bude ode dneška přijímat Státní fond životního prostředí ČR, z jehož peněz se bude dotace vyplácet, až do 31. prosince 2015 (zdroj: www.mzp.cz)

23.12.2014 Vážení obchodní partneři, dovolte mi poděkovat za dosavadní spolupráci a popřát šťastné Vánoce a úspěšný nový rok! V roce 2015 se budeme těšit na další vzájemnou spolupráci.Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

1.12.2014 Spuštění nové verze ISPOP k ohlašování v roce 2015 - Dne 1. 12. 2014 byla spuštěna nová verze systému ISPOP. Během odstávky došlo k úspěšnému nasazení nové verze aplikace ISPOP, která díky výrazným grafickým změnám nabídne uživatelům příjemnější prostředí nejen v oblasti stažení formuláře, ale napříč celou aplikací. Pokyny a často kladené dotazy naleznete na www.ispop.cz.

5.5.2014 Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti baterií a akumulátorů a odpadních baterií a akumulátorů za rok 2012 (dokument ke stažení na webu MŽP, sekce zpětný odběr).

29.03.2014 V roce 2013 se prostřednictvím Solidárního systému podařilo sebrat 3436,034 tun použitých automobilových baterií, z čehož se materiálově využilo 2236,858 tun. Samotná účinnost procesu materiálového využití pak byla 66,1%. Za účelem splnění požadavků na zpětný odběr použitých automobilových baterií nebo akumulátorů v souladu s § 31h zákona o odpadech vytvořili členové solidárního systému i za přispění společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. síť míst zpětného odběru automobilových baterií nebo akumulátorů, která k 31.3.2013 eviduje 215 míst.

15.03.2014 Snížení výkupních cen olověných odpadů od 17.03.2014 – cenové a dodací podmínky pro zpětný odběr autobaterií a výkup odpadů s obsahem olova a cínu 2014 jsou k dispozici na www.kovopb.cz. Celé olověné baterie 16.500 kč za t materiálu zpětný odběr -autobaterie. Minimální svozové množství je 500 kg.

16.01.2014 V letošním roce budou poprvé roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů podávány v termínu do 31/3/2014 elektronicky přes ISPOP (F_ODPRZ_BAT - Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů, § 5 vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3).

8.1.2014 Dne 10. 12. 2013 byla vyhlášena aktualizovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU ze dne 20. 11. 2013. Touto směrnicí se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

20.12.2013 Všem obchodním partnerům děkujeme za spolupráci a do nového roku přejeme spoustu pracovních úspěchů, inovativnosti a pozitivního myšlení. V roce 2014 se budeme těšit na další vzájemnou spolupráci.Ing. David Hrabina - GREEN Solution s.r.o.

14.10.2013 Na internetovýh stránkách Ministerstva životního prostředí je ke stažení "Metodický pokyn MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech". Cílem metodiky je zavedení jednotného postupu při stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech, zařazovaných pod položky celního sazebníku (KN 8506 10 a 8506 30). Více na http://www.mzp.cz/cz/metodika_stanoveni_rtuti_kadmia

1.10.2013 V roce 2012 se prostřednictvím Solidárního systému podařilo sebrat 2831,154 tun použitých automobilových baterií, z čehož se materiálově využilo 1882,717 tun. Samotná účinnost procesu materiálového využití pak byla 66,5%. Za účelem splnění požadavků na zpětný odběr použitých automobilových baterií nebo akumulátorů v souladu s § 31h zákona o odpadech vytvořili členové solidárního systému i za přispění společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. síť míst zpětného odběru automobilových baterií nebo akumulátorů, která k 31.3.2013 eviduje 205 míst.

19.9.2013 Snížení výkupních cen olověných odpadů od 19.09.2013 ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Cenové a dodací podmínky pro zpětný odběr autobaterií a výkup odpadů s obsahem olova a cínu 2013 - celé olověné baterie (160601 NO, 200133 NO) za 16.500,- Kč/t bez DPH. Více informací na www.kovopb.cz.

01.07.2013 Změna Plánu odpadového hospodářství České republiky provedena nařízením vlády č. 181/2013, kterým se mění dřívější nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb. Datum účinnosti je od 1. července 2013.

01.06.2013 Dovolujeme si Vás pozvat na 14. ročník konference Odpady a obce, která se koná v rámci cyklu Odpadových dnů 2013. Konferenci Odpady a obce (14. ročník) pořádá společnost EKO-KOM, a.s. Konference se uskuteční dne 12. a 13. června 2013, Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové.

01.06.2013 Zákon č. 169/2013 Sb. (částka 71/2013) ze dne 16.5.2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.10.2013.

20.03.2013 Konference Zpětný odběr 2013 - V úterý 16. dubna 2013 se v Praze uskuteční již čtvrtý ročník prestižní mezinárodní Konference Zpětný odběr (od 10:00). Dopolední program bude věnován vývoji zpětných odběrů s důrazem na zdroje surovin, druhotných surovin i jejich získávání v následujících deseti letech. Během odpoledních workshopů budeme diskutovat následující aktuální témata: Workshop A: Recyklace kovů vzácných zemin Workshop B: Výkupny druhotných surovin Workshop C: Re-use Workshop D: WEEELABEX

20.03.2013 Termín odevzdání roční zprávy o bateriích a akumulátorech se blíží! Výrobce je povinen zpracovat roční zprávu o způsobu plnění povinností dle zákona o odpadech za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem (příloha č.3) a tuto zprávu do 31.3.2012 zaslat Ministerstvu životního prostředí v listinné (podatelna MŽP) nebo elektronické podobě (datová schránka). V současné době není možné zasílat roční zprávy v přenosovém standardu dat, jelikož nebyl stanoven. Roční zpráva za rok 2012 se tedy podává stejně jako za rok 2011.

01.02.2013 Evropský parlament připravuje novelu Směrnice 2006/66/EU (O bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech). Návrh novely Směrnice zatím nebyl schválen. V současné době je předmětem diskuse a schvalování v rámci Výboru pro životní prostředí. Hlasování v Evropském parlamentu lze očekávat 04/05 2013.

4.01.2013 Všem obchodním partnerům děkujeme za spolupráci a do nového roku přejeme spoustu pracovních úspěchů, inovativnosti a pozitivního myšlení. V roce 2013 se budeme těšit na další vzájemnou spolupráci.Ing. David Hrabina - GREEN Solution, s.r.o.

12.10.2012 Ministerstvo životního prostředí v první polovině měsíce října (2012) zveřejnilo na svých internetových stránkách zprávu "Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti baterií a akumulátorů a odpadních baterií a akumulátorů" za rok 2011.

10.10.2012 Ministerstvo životního prostředí zlepšuje nakládání s odpady. Ministr Tomáš Chalupa seznámil členy vlády s opatřeními, která povedou k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem v oblasti nakládání s odpady. Současný efektivní postup zaručuje, že nedostatky budou odstraněny.

21.09.2012 Ministerstvo životního prostředí připravuje novou legislativu k odpadovému hospodářství: "Česká republika v současné době připravuje novou legislativu, která se týká odpadů a která by měla platit od roku 2014. Zároveň pracujeme na novém Plánu odpadového hospodářství," říká Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.

30.06.2012 ISPOP: Vyhlášení datových standardů k 30.6.2012. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo nové datové standardy pro ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30.6.2012, určené pro vybrané formuláře agend vod a odpadů lze využít k ohlašování od 1.1.2013 a jsou k dispozici v záložce datové standardy na internetové adrese www.ispop.cz.

04.05.2012 Limit překonán! Neziskové společnosti ECOBAT se podařilo v roce 2011 významně navýšit množství zpětně odebraných přenosných baterií až na 769 tun, což je o 68 % více než v předchozím roce. V porovnání s množstvím baterií uváděných na trh je to více než 26%, a díky tomu byl překonán závazný limit směrnice 2006/66/EU pro rok 2012 o jeden rok dříve! Více informací na www.ecobat.cz. ZDROJ: ECOBAT, s.r.o.

30.04.2012 Internetový portál Svazu dovozců automobilů - SDA (www.sda-cia.cz) v sekci "životní prostředí" uvedl článek s názvem "Solidární systém odběru použitých automobilových baterií". Článek informuje o Solidárním systému v oblasti zpětného odběru použitých automobiloých baterí, spolupráci s Kovohutěma Příbram nástupnická, a.s., bilanci sběru a recyklaci použitých automobilových baterií v roce 2010 a 2011.

30.03.2012 V roce 2011 se prostřednictvím Solidárního systému podařilo sebrat 3992,443 tun použitých automobilových baterií, z čehož se materiálově využilo 2642,997 tun. Samotná účinnost procesu materiálového využití pak byla 66,2%. Za účelem splnění požadavků na zpětný odběr použitých automobilových baterií nebo akumulátorů v souladu s § 31h zákona o odpadech vytvořili členové solidárního systému i za přispění společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. síť míst zpětného odběru automobilových baterií nebo akumulátorů, která k 31.3.2012 eviduje 215 míst.

26.03.2012 Snížení výkupních cen olověných odpadů od 26.03.2012 - Cenové a dodací podmínky pro zpětný odběr autobaterií a výkup odpadů s obsahem olova a cínu 2012 jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Cena za výkup jedné tuny autobaterií je 14.000,- Kč. Minimální svozové množství pro partnery společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. je 500 kg. Zdroj: www.kovopb.cz

01.03.2012 Kovohutě Příbram loni vyrobily 40 tisíc tun olova a tržby překročily 2 miliardy. Pracovníci podniku v roce 2011 vyrobili 40 tisíc tun olova, což je o něco více než v dosud nejúspěšnějším roce 2008. Zrecyklováno bylo téměř 57 tisíc tun olověných odpadů, především vyřazených olověných autobaterií. Zdroj: Tisková zpráva Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

29.02.2012 Ministerstvo životního prostředí dokončuje přípravy na návrhu věcného záměru zákona o zpětném odběru. Na jednání týkající se připravované legislatoivní změny v oblasti zpětného odběru budou Ministerstvem životního prostředí pozváni zástupci organizací a skupin všech komodit týkajících se zpětného odběru (autovraky, baterie a akumulátory, EEZ, pneumatiky, oleje, aj.).

31.01.2012 Aktuální informace k podání roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů za rok 2011 - Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů se vyplňuje do formuláře "Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů", který je stanoven přílohou č. 3 k vyhlášce č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech. Vyplněný formulář se zasílá v elektronické podobě datovou schránkou na Ministerstvo životního prostředí nebo v listinné (fyzické) podobě na podatelnu Ministerstva životního prostředí do 31. března 2012. V současné době není možné zasílat roční zprávy v přenosovém standardu dat, jelikož nebyl stanoven. Ministerstvo pracuje na možnosti podávat roční zprávy za rok 2012 přes ISPOP jako v ostatních komoditách. Roční zpráva za rok 2011 se tedy podává stejně jako za rok 2010. Zdroj: www.mzp.cz

06.01.2012 Dne 4.1.2012 byla po provozní odstávce spuštěna nová verze informačního systému ISPOP. Uživatelé naleznou v této verzi novou sadu formulářů, určenou pro ohlašování za rok 2011 a řadu nových funkcionalit. Od 5.1.2012 je také spuštěn provoz Call Centra ISPOP na telefonním čísle 840 11 12 12 (pracovní dny 8:00 - 16:00).

28.12.2011 Prosincové číslo magazínu Zpětný odběr přineslo článek „Zpětný odběr autobaterií je zajištěn“ (Zpětný odběr, magazín společnosti ASEKOL, číslo 2/11 vyšlo 23. 12. 2011, evidenční číslo MK ČR E 17603, Vydavatel: ASEKOL s.r.o.). Autorem článku Ing. David Hrabina (GREEN Solution, s.r.o., www.gsolution.cz).

23.12.2011 Všem obchodním partnerům děkujeme za spolupráci a do nového roku přejeme spoustu pracovních úspěchů, inovativnosti a pozitivního myšlení. V roce 2012 se budeme těšit na další vzájemnou spolupráci.Ing. David Hrabina - GREEN Solution, s.r.o.

30.11.2011 V roce 2012 budou povinné subjekty podávat hlášení dle zákona o odpadech prostřednictvím ISPOP - Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Tento elektronický způsob ohlašování nahrazuje podávání hlášení v listinné podobě na příslušný úřad (zákon č. 25/2008 Sb.). Pro ohlašování prostřednictvím ISPOP je dle zákona č. 25/2008 Sb., povinná registrace subjektu v systému ISPOP. Bez této registrace nelze v roce 2012 splnit ohlašovací povinnost. Podrobné informace naleznete na webových stránkách ISPOP www.ispop.cz.

24.10.2011 Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. vyhlásila snížení výkupních cen olověných odpadů s platností od 04.10.2011. Celé olověné baterie se vykupují za 12.000,- Kč za tunu materiálu. Více informací je k dispozici na internetových stránkách http://www.kovopb.cz/ v menu "Divize recyklace".

20.09.2011 V červenci letošního roku proběhl ojedinělý rozbor svého druhu v České republice – první separace autobaterie z hybridního automobilu Prius značky TOYOTA. Separaci provedla společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., která je největším a jediným zpracovatelem olověných baterií v České Republice.

05.09.2011 Zářijové číslo odborného časopisu ODPADY přinslo článek s názvem „Solidární systém pro zpětný odběr automobilových baterií“ (ODPADY – 9/2011, odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí (Economia a.s.).

14.7.2011 Společnost Chrysler Czech Republic s.r.o. (IČ: 27928250) se sloučila se společností Fiat ČR spol. s r.o. (IČ: 40613275). Tímto sloučením přestala společnost Chrysler Czech Republic s.r.o. od 1.7.2011 splňovat definici výrobce včetně vyplývajících povinností podle § 31h zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Z tohoto důvodu ukončila společnost Chrysler Czech Republic s.r.o. členství v Solidárním systému.

14.07.2011 V rámci zpětného odběru použitých automobilových baterií, který je zajišťován formou solidárního systému výrobců je k 30.6.2011 evidováno 215 smluvních partnerů, respektive míst zpětného odběru.

17.06.2011 Letní dvojčíslí časopisu Automakers přinese mimo jiné pravidelnou přílohu Ekologická revue, kde čtenáři získají informace o systému pro zpětný odběr autobaterií (solidární systém) a novinkách v oblasti elektromobility. Více informací na http://www.automakers.cz/.

18.04.2011 Konference Zpětný odběr 2011 - Společnost ASEKOL s.r.o. letos potřetí organizuje mezinárodní konferenci Zpětný odběr 2011, tentokrát již 3.5.2011, od 10-18hodin, již tradičně v hotelu Corinthia Towers v Praze. Jako náplň konference chystá společnost ASEKOL, s.r.o. odborné přednášky, semináře a prezentace z oblasti zpětného odběru. Hlavními tématy konference jsou "Environmentální výchova a osvěta ve školách", "Recyklace CRT a LCD obrazovek", "Systém financování recyklace fotovoltaických panelů".

31.03.2011 V roce 2010 se prostřednictvím Solidárního systému podařilo sebrat 2860,281 tun použitých automobilových baterií, z čehož se materiálově využilo 1873,484 tun. Samotná účinnost procesu materiálového využití pak byla 65,5%. Za účelem splnění požadavků na zpětný odběr použitých automobilových baterií nebo akumulátorů v souladu s § 31h zákona o odpadech vytvořili členové solidárního systému síť míst zpětného odběru automobilových baterií nebo akumulátorů, která k 31.3.2011 eviduje 152 míst.

17.03.2011 Termín odevzdání roční zprávy o bateriích a akumulátorech se blíží! Výrobce je povinen zpracovat roční zprávu o způsobu plnění povinností dle zákona o odpadech za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem (příloha č.3) a tuto zprávu do 31.3.2011 zaslat Ministerstvu životního prostředí v listinné a alektronické podobě.

15.02.2011 Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo Seznamy výrobců baterií a akumulátorů plnicích povinnost zpětného odběru vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - Přehled výrobců přenosných baterií a akumulátorů, plnicích povinnosti zpětného odběru prostřednictví kolektivního systému REMA Battery, Přehled výrobců přenosných baterií a akumulátorů, plnicích povinnosti zpětného odběru prostřednictví kolektivního systému Ecobat a aktualizovalo přehled výrobců automobilových a průmyslových baterií a akumulátorů a způsob plnění povinnosti zpětného odběru. Zdroj: www.mzp.cz.

19.01.2011 K 19.1.2011 byl zveřejněn Seznam výrobců baterií a akumulátorů na stránkách MŽP v sekci Odpadové hospodářství - Zpětný odběr výrobků - Baterie a akumulátory. Seznam výrobců baterií a akumulátorů je veřejný seznam, který vede Ministerstvo životního prostředí. Zveřejněny byly Seznamy - individuální plnění (59 subjektů), solidární plnění (20). Zdroj: www.mzp.cz.

07.01.2011 Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. od 10.01.2011 zvýší výkupní ceny olověných odpadů. Zvýšení výkupních cen olověných odpadů od 10.01.2011 naleznete v Cenových a dodacích podmínkách pro zpětný odběr autobaterií a výkupu odpadů s obsahem olova a cínu 2011 - www.kovopb.cz.

31.12.2010 K 31.12.2010 nebyl zveřejněn Seznam výrobců baterií a akumulátorů na stránkách MŽP ani na Portálu veřejné správy. Seznam výrobců baterií a akumulátorů je veřejný seznam. který vede Ministerstvo životního prostředí. Návrh na zápis do Seznamu výrobců je povinnen podat každý výrobce (Zákon č. 297/2009 ze dne 22. července 2009).

28.12.2010 PF2011 - Všem obchodním partnerům děkujeme za spolupráci a do nového roku přejeme spoustu pracovních úspěchů, inovativnosti a pozitivního myšlení. V roce 2011 se budeme těšit na další vzájemnou spolupráci.Ing. David Hrabina - GREEN Solution, s.r.o.

23.11.2010 Nabídka zapojení se do Solidárního systému! Nabízíme všem právnickým osobám nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které bez ohledu na způsob prodeje uvedou poprvé na trh v České republice v rámci své obchodní činnosti automobilovou baterii nebo akumulátor. Více informací poskytneme na tel. čísle 608 177 770.

11.10.2010 Představení partnera Solidárního systému - Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Divize Recyklace se zabývá výkupem a recyklací odpadů olova a jeho slitin, kam patří z 80 % staré, vyřazené olověné autobaterie. Výrobní sortiment tvoří olovo a jeho slitiny v houskách. Více informací na internetových stránkách: http://www.kovopb.cz/cz/menu/8/divize-recyklace/

01.09.2010 V rámci zpětného odběru použitých automobilových baterií, který je zajišťován formou solidárního systému výrobců je k 31.8.2010 evidováno 149 smluvních partnerů, respektive míst zpětného odběru.

01.06.2010 Ministerstvo životního prostředí vydalo vyhlášku č.170/2010 ze dne 21.května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů s účinností od 15.června 2010.

20.04.2010 Dne 20.4.2010 byl podepsán dodatek č.1. ke smlouvě o solidárním plnění povinností výrobců automobilových baterií nebo akumulátorů. Dodatek umožnil rozšíření solidárního systému o šest nových členů. Novými účastníky solidárního systému jsou následující společnosti - CHEVROLET CENTRAL AND EASTER EUROPE KFT., ISUZU TRUCKS CZECH REPUBLIC, s.r.o., MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE N.V., MERCEDES-BENZ ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., RENAULT ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., SUZUKI MOTOR CZECH, s.r.o.

19.3.2010 Spuštění nové internetové prezentace www.zpetnyodber.eu prezentující zajištění povinností v rámci zpětného odběru použitých automobilových baterií dle zákona o odpadech v platném znění. Tato internetová prezentace Vám nabízí řadu užitečných informací související s touto problematikou.

19.3.2010 Zápis do Seznamu výrobců na Ministerstvu životního prostředí proběhl do 19.3.2010. Účastníci solidárního systému obdrželi registrační číslo. Seznam výrobců je k dipozici na www.mzp.cz.