O solidárním systému | Členové solidárního systému | Legislativa | Zapojení se do systému | Kontakty

O Solidárním systému

Účastníci solidárního systému jsou výrobci ve smyslu ustanovení § 31 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění tj. právnické osoby oprávněné k podnikání, které bez ohledu na způsob prodeje uvedli poprvé na trh v České republice v rámci své obchodní činnosti baterie nebo akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel. Tito výrobci mají mimo jiné povinnost zajistit v souladu s §31h zákona o odpadech na vlastní náklady zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů od konečného uživatele, kterou se rozhodli řešit v souladu s ustanovením § 31k odst. 1, písm. b) zákona o odpadech v rámci solidárního systému pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a materiálové využití odpadních baterií a akumulátorů a informování a zpracování roční zprávy o bateriích a akumulátorech.